Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities


1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Shots Toys: de onderneming bekend onder de handelsnaam Shots video b.v., gevestigd te Veesteeg 12, 6658 KP Beneden Leeuwen, ingeschreven in het handelsregister:

de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 10041460

BTW-nummer NL8079.37.800.B01,

Bankrekening NL54RABO0327364092 t.n.v. Shots video b.v.

1.2 Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1.3 Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Shots Toys en jou door of via Shots Toys binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen.

1.4 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid


2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Shots Toys gesloten worden en waarbij Shots Toys partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en Shots Toys middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Shots Toys worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shots Toys worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shots Toys ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Shots Toys heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Shots Toys zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Shots Toys de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk per mail aan Shots Toys te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Shots Toys en jou komt tot stand op het moment nadat je:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Shots Toys middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Shots Toys;
(b) vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van Shots Toys;
(c) hierna (1) je bevestigd hebt dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en (2) het doen verwerken van je betaling, door op de website van Shots Toys op "OK" te klikken,
(d) hierop van Shots Toys op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Shots Toys je bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Shots Toys in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Shots Toys gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Shots Toys

3.5 De administratie van Shots Toys geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Shots Toys verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Shots Toys verrichtte leveringen. Shots Toys erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

4. Transport en -kosten


4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Shots Toys . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Shots Toys kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd


5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 1 werkdag na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Shots Toys. De door Shots Toys opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Shots Toys overschreden wordt, zal Shots Toys je hiervan onmiddellijk schriftelijk per mail in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Shots Toys te ontbinden, door dit schriftelijk per mail aan Shots Toys te melden.

5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Shots Toys binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.

5.4 Indien je aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Shots Toys overschrijden van de levertermijn, zal Shots Toys deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan je vergoeden, ongeacht de vraag of je de overeenkomst met Shots Toys hebt ontbonden.

6. Afkoelingsperiode


6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Shots Toys te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn.
Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals beeld en geluidsdragers, (Video's, DVD's e.d.) en producten van intieme aard. Deze producten zijn uitgesloten van de omruil garantie. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep  Seks Toys, zoals vibrators, dildo’s love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. BDSM,  Ook de Lingerie kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Shots Toys bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf schriftelijk via e-mail aan Shots Toys te melden. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Shots Toys ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Shots Toys binnen 14 dagen nadat Shots Toys het door jou geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.

6.4 Shots Toys behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Shots Toys of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shots Toys schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Shots Toys je hiervan schriftelijk per mail in kennis stellen. Shots Toys heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug


7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je Shots Toys schriftelijk per mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als je een product terug stuurt dan moet je zelf de kosten van verzending betalen.

7.3 Als Shots Toys het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de verzend kosten worden vergoed.

7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Shots Toys. Het betreft hier

(deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep  Seks Toys, zoals vibrators, dildo’s love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. BDSM,  Ook de Lingerie kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Shots Toys bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

Beeld dragers (DVD's,Cd-rom's, tijdschriften e.d) kunnen nooit geruild worden.

 

8. Garanties


8.1 Op de door Shots Toys geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten


9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Shots Toys serieus in behandeling worden genomen.

9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Shots Toys (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Shots Toys zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Shots Toys zal je hierover schriftelijk per mail berichten.

10. Privacy


Je privacy is voor Shots Toys van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Op onze website is een aparte pagina “privacyverklaring” daar leggen we uit wat we bij de webwinkel shotstoys.com allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

 

11. Klantenservice


De Klantenservice van Shots Toys en alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Shots Toys

Veesteeg 12

6658 KP Beneden Leeuwen

 

Bereikbaar:       van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Telefoon:          0487-519333

E-mail:              Service@Shotstoys.com

  

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen


12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Shots Toys is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Shots Toys naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Shots Toys, kun je Shots Toys verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Arnhem bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk per mail aan Shots Toys meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.